Üzletszabályzat

Orangeways Üzletszabályzat

I. Utazási feltételek

Utazási feltételek az Orangeways menetrend szerinti autóbuszjáratainak a határon átmenő és nemzetközi forgalomban történő igénybevételére.

A Szolgáltató a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján (elérhetőség: www.orangeways.com.) közzé teszi, az onnan díjmentesen le is tölthető.

A határon átmenő és nemzetközi járatokon érvényes szerződési feltételeit a RÁ-BA Projektmenedzsment Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következők szerint, az „Utazási Feltételek” elnevezésű dokumentumban határozza meg és teszi közzé.

A Szolgáltató az Üzletszabályzatnak az abban szereplő szolgáltatásra, a szolgáltatás részeire, illetve egyes területre vonatkozó kivonatos tartalmáról autóbuszain, ügyfélszolgálatán stb. külön hirdetményben ad tájékoztatást.

I. fejezet – Az Utazási Feltételek hatálya

1. Az Utazási Feltételek hatálya az Orangeways Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által közlekedtetett közforgalmú, menetrend szerinti határon átmenő és nemzetközi autóbuszjáratokon való nemzetközi utazásra terjed ki.

2. Általában a sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra, autóbuszokra vonatkozóan a Szolgáltató jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre vonatkozóan külön kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, illetve ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdet meg.

3. A határon átmenő és nemzetközi személyszállítás esetében a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit csak akkor és csak azokban a kérdésekben kell alkalmazni, amennyiben jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény, illetőleg szabály eltérően nem rendelkezik.

II. fejezet – A személyszállítási szerződés létrejötte, a Menetjegy

 1. A Menetjegy megvásárlásával a Szolgáltató az Utazási Feltételeket elfogadottnak tekinti.
 2. Online jegyvásárlás esetén a Menetjegy (e-ticket) névre szóló, egyedi kódszámmal (buszjegykód) ellátott dokumentum. Tartalmazza az indulási- és célállomást, az érvényességet, igazoló adatokat, a menetjegy típusát, árát valamint az esetleges árengedményt. Online jegyvásárlás esetén a szerződés az Utazási Feltételek elektronikus felületen történő elfogadásával jön létre.
 3. A Menetjegy névre szól, át nem ruházható, névmódosítási díj meg zetésének ellenében módosítható. E-ticket váltása esetén a járaton annak kinyomtatott változatának felmutatása, vagy a jegy megváltásának egyéb felületen (e-mail, telefon) történő igazolása szükséges. Ennek hiányában is megkezdhető az utazás, ha az utas adatai és buszjegykódja az utaslistán feltüntetett adatokkal megegyezik. Fentiek hiányában az utas az utazást csak a Menetjegy járaton – az árjegyzékben szereplő díjon – történő megváltásával kezdheti meg, visszatérítésre utóbb sem jogosult.
 4. A nemzetközi menetjegyek kizárólag arra a napra, időpontra és viszonylatra érvényesek, amelyek a menetjegyen fel vannak tüntetve; a Voucher a kiállításától számított 360 napig érvényes. A Vouchert az utazás megkezdése előtt helybiztosítással kell érvényesíteni. Ezt javasolt 4-10, de legkésőbb 1 nappal a tervezett indulás előtt megtenni. Ha az utas az érvényesítést elmulasztja, akkor az autóbuszjáratot csak szabad férőhely esetén, az ülő-, illetve férőhely biztosítással rendelkező utasok felszállása után veheti igénybe. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a helybiztosítás megkísérlésének időpontjában az adott járaton van szabad, biztosítható hely.

1. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés a menetdíj meg zetésével és a Menetjegy vagy a menetdíj meg zetését igazoló egyéb dokumentum megvásárlásával jön létre. A nemzetközi menetrend szerinti járatokra menetjegyek személyesen, valamint online módon válthatóak. Az autóbuszon történő személyes menetjegyváltás esetén a menetjegy csak egy irányba váltható meg.

 1. Az utas a jegyváltáskor, e-ticket esetében annak elektronikus átvételekor, köteles meggyőződni a Menetjegyen feltüntetett adatok helyességéről. Az utóbb észlelt eltérések, hibák esetén a menetjegy módosításra vonatkozó szabályok irányadóak.
 2. A Menetjegyen rögzített két végállomás között útmegszakítás nem lehetséges, útmegszakítás esetén a Menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti.
 3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll és a szerződés az utazás befejezéséig hatályos.
 4. Az utazás akkor fejeződik be, amikor (i) az utas a célállomás megállóhelyén az autóbuszról való leszállást befejezte (ii) az utas a célállomás előtt továbbutazási szándékáról lemond és az autóbuszról leszáll (iii) az utast a célállomása előtt a járatról hatósági személy leszállítja (iv) az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.
 5. A Menetjegy ára nem tartalmazza az utas-, beteg- valamint a poggyászbiztosítást.
 6. Érvénytelen a Menetjegy és az utazás nem kezdhető meg, amennyiben (i) az érvényessége lejárt, (ii) az utas nem az érvényességének megfelelő autóbuszjáraton, vagy időtartamon belül használja fel, (iii) a menetjegyet önkényesen módosították, abban hivatalosan nem igazolt javítások, törlések történtek.
 7. Amennyiben a nemzetközi járatra előreváltott menetjeggyel rendelkező utas utazását a menetjegyen megjelölt megállóhelyen nem kezdi meg, a Szolgáltató úgy tekinti, mint aki az utazásáról lemondott.

III. fejezet – Menetjegy adatainak módosítása, jegylemondás, menetdíj visszatérítése

13. Dátum-módosítás: A Szolgáltató előre megváltott menetjegy esetén a menetjegyen az utazás időpontját (érvényesség időtartamát) az utas kérésére módosítja, amennyiben az esetlegesen igénybe vett kedvezmény erre lehetőséget ad. A módosítást telefonon vagy e-mailben kell kezdeményezni. Az utazás időpontjának módosítására legkésőbb a járat indulása előtt 180 perccel van lehetőség. On-line vásárolt jegy esetén az egy elektronikus kód alatt vásárolt valamennyi jegy dátuma módosul, a jegyek megbontására nincs lehetőség. Meghatározott dátumra megváltott jegy Voucher-re való átalakítására nincs mód.

 1. A jegy megváltását követő három órán belül a módosítás nem díjköteles, három órán túl a módosítás díja 1.500.-Ft, az amszterdami járat esetén 4.500.-Ft. Helyszínen történő módosítás esetén a módosítás díja 5.000.-Ft, az amszterdami járat esetén 7.500.-Ft.
 2. Név-módosítás: A Szolgáltató előre megváltott menetjegy esetén a menetjegyen az utas nevét az utas kérésére módosítja, amennyiben az esetlegesen igénybe vett kedvezmény erre lehetőséget ad. A módosítást az ügyfélszolgálaton keresztül kell kezdeményezni, telefonon vagy e-mail útján, illetve erre felszálláskor a járaton is lehetőség van a módosítási díj meg zetése ellenében. A név módosítás díja egységesen 5.000.-Ft/ irány.
 3. Úti cél és útvonal módosítására nincs lehetőség.
 4. Az akciós értékesítésben vásárolt, illetve 2000.-Ft ár alatti jegyek módosítására semmilyen vonatkozásbannincs lehetőség.
 5. Visszatérítés:
 1. (ii)  Megkezdett utazás megszakítása és a továbbutazásról való lemondás miatt a meg zetett menetdíjat és a poggyászviteldíjat a Szolgáltató részben sem téríti vissza.
 2. (iii)  Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított), vagy az autóbuszról saját döntése alapján leszállt utas részére a Szolgáltató semmilyen díjat nem térít vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a Szolgáltató a szállításból kizárt útipoggyász viteldíját, továbbá az utas által meg zetett díjat, ha az utas a továbbutazásáról azért mond le, mert útipoggyászát, kézipoggyászát kizárták az utazásból.
 3. (iv)  Az elővételben megváltott, de fel nem használt menetjegy árának visszatérítésére nincs lehetőség.
 4. (v)  Részben leutazott nemzetközi részvételi jegy nem váltható vissza. Lejárt nemzetközi menetjegy és részvételi jegy nem váltható vissza.
 5. (vi)  Elveszett menetjegyért visszatérítés nem jár és azok nem pótolhatók.

Jegylemondás: Az elővételben megváltott menetjegy lemondására legkésőbb a járat indulása előtt 72 órával van lehetősége, mely esetben a Szolgáltató a menetjegy árának 20%-át téríti vissza; a nem határidőben lemondott jegy árának visszatérítésére részben sincs lehetőség.

Online vásárolt menetjegy esetében a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével igényelhető vissza a menetjegy árának 20%-a, a jegy vásárlója átutalással kapja vissza a csökkentett összeget arra a bankszámlaszámra, ahonnan az összeg a vásárláskor érkezett. A pénz visszautalása az ügyintézéstől függően akár 30 napon túl is elhúzódhat. Jegyirodában személyesen váltott menetjegy határidőben történő lemondása esetén a lemondás a jegyet kiadó jegyirodában történik, a menetjegy árának 20%-a készpénzben kerül visszatérítésre.

Az akciós értékesítésben vásárolt, illetve 2000.-Ft ár alatti jegyek esetében lemondásra nincs lehetőség.

IV. fejezet – Utazási jogosultság

Az autóbuszjáraton – a jelen fejezetben felsorolt kivételekkel – bárki utazhat.

Kizárólag kísérővel utazhat (i) a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, (ii) a 14 év alatti atalkorú.

14 év alatti utas esetén amennyiben a felnőtt kísérő nem a törvényes képviselő, úgy a törvényes képviselőtől két példányban kétnyelvű (magyar és angol) írásbeli hozzájárulás szükséges, melyben nyilatkozik arról, hogy az utazáshoz hozzájárult, és a kísérőt meghatalmazta a kiskorú felügyeletére.

14 év alatti atalkorúak csoportos szállítása esetében minden tíz atalkorúhoz legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

Az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása – ha a gyermeknek más kísérője nincs – csak a gyermekkel együtt történhet.

A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással akkor tagadható meg, ha az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz- állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk zikailag nem lehetséges vagy biztonságukat veszélyeztetné.

Fogyatékos, vagy csökkent mozgásképességű utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazásban, az egészségi állapotában bekövetkező esetleges károsodásokért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

Fertőző betegségben szenvedő személy a járatokon nem utazhat.

V. fejezet – Fel- és leszállás, helyfoglalás

3 éven aluli kisgyermekek a nemzetközi járatokon a KRESZ mindenkori szabályai szerint utazhatnak. Egy felnőttel csak egy csecsemő utazhat. Gyermekülés biztosítása ajánlott, illetve kötelező, amennyiben az utazás olyan országba irányul, vagy áthalad olyan országon, ahol annak használata kötelező. Gyermekülés használata esetén a gyermekülés által elfoglalt helyet a Szolgáltató térítés ellenében biztosítja, mely egy teljes árú menetjegy árával megegyező összeg. A gyermekek utazáshoz szükséges igazolványait a kísérő köteles magánál tartani.

Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott autóbusz-állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a Szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről (amennyiben az információ rendelkezésére áll), vagy az információhoz jutás lehetőségeiről.

Az elővételben megváltott nemzetközi menetjegy egyúttal férőhely biztosítást is jelent azon a járaton, amelyre a jegy érvényes, ezáltal a Szolgáltató arra kötelezett, hogy az érvényes menetjeggyel rendelkező utasokat – azon a járaton, melyre a jegy szól – az ülőhelyek valamelyikén elszállítsa. A nemzetközi járatokon minden utas ülőhelyen utazik.

A csak ülő utast szállító autóbuszjáratok elsősorban a járat indulása előtt, a nemzetközi járatok esetében elővételben megvásárolt menetjeggyel vehetők igénybe. Az ezzel nem rendelkező utasok – az előzetes kötelező helybiztosítás esetét kivéve – a gépkocsivezetővel történt jegyváltás után (nemzetközi járatok esetében) csak akkor szállhatnak fel, ha a lefoglalt, valamint a távolabb felszálló és helyfoglalással rendelkező utasok részére fenntartott ülőhelyeken kívül az autóbuszon még van szabad ülőhely és csak ezeket foglalhatják el.

Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét meg kell tartania. Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell a kapaszkodókat és fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást. Az utasbeszállítást bizonyos járatokon (Bécs, Csíkszereda, Krakkó, Prága, Ljubljana stb.) utaskísérők segítik.

Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

VI. fejezet – Az utas magatartása

 1. A nemzetközi járatokon belföldi utas szállítás nem engedélyezett.
 2. Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
 3. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.
 4. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát gyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbuszvezető – ha az őt a vezetésben zavarja – lakott területen kívül kikapcsolhatja.
 5. Az autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad.
 6. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.
 7. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.
 8. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.
 9. Az utasnak a hatósági eljárási szabályokhoz igazodni kell, valamint a kézi- és útipoggyász esetenként szükséges hatósági kezeléséről magának kell gondoskodni. Ennek elmulasztása a menetrend betartását nem hátráltathatja.
 10. Az utas a személyzetnek köteles bemutatni az utazás során érintett államok jogszabályai és egyéb előírásai által megkövetelt útiokmányokat (i) a nemzetközi menetjegy személyesen történő megvásárlásakor helyben, (ii) az online vásárolt menetjegy esetében annak átvételekor, (iii) a járatra történő felszállás előtt.
 11. A Szolgáltató, vagy a járatok üzemeltetőjének személyzete az utazás megkezdése előtt megvizsgálhatja az utazási okmány érvényességét, a szükséges vízumok meglétét és érvényességét az utas és az üzemeltető kölcsönös érdekében.
 12. Amennyiben személyes jegyvásárlás során az utas az utazási okmányt nem tudja bemutatni, a jegykiadó a menetjegy kiadását megtagadhatja.
 13. Amennyiben az utas személyazonosságát utazásra alkalmas igazolvánnyal nem igazolja, elszállítását a Szolgáltató, illetve a járat üzemeltetője megtagadhatja.
 1. Az utas köteles orvosi ellátást vagy felügyeletet igénylő állapota esetén kikérni orvosának véleményét arról, hogy adott egészségi állapota mellett biztonságosan utazhat-e.
 2. Ha az utas az autóbuszon az Utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, a Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket – ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is – megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az autóbuszvezető jogosult a rendőrség segítségét igénybe venni. Az utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott károkat, költségeket a Szolgáltató részére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen követelések peres úton történő érvényesítésére.
 3. Amennyiben az utast valamely ország hatóságai az országhatáron nem engedik át, vagy az országon belül bármely okból az utazás megszakítására kényszerítik, a Szolgáltató a menetjegy árának visszatérítésére nem köteles és egyéb zetési kötelezettsége sincs.

17.Az utas köteles a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 20 perccel megjelenni a megállóhelyen. Fenti feltételt nem teljesítő utas menetjegyét a Szolgáltató érvénytelenné nyilváníthatja, a helyet felszabadíthatja és értékesítheti az indulási idő előtt 5 perccel. Az így érvénytelenné vált menetjegyre módosítás vagy visszatérítés nem kérhető.

 1. Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén, köteles az autóbuszra a sofőr által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utas a megadott időben nem tér vissza, az ebből eredő károkért kizárólagos felelősség terheli, a menetdíj visszatérítésére, illetve egyéb jogcímen igényérvényesítésre nincs lehetőség.
 2. A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.
 3. WC használata esetenként nem megengedett! A tájékoztató lmben bemutatott, és a személyzet által elmondott WC használat be nem tartása esetén, amennyiben a WC-t tovább használni nem lehet, takarítási díjat kell zetni, melynek díja, 6000.-HUF, 20.-EUR, 600.-CZK, 100.-RON.
 4. Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolva tartani.
 5. Az utas kizárható az utazásból vagy utazása megtagadható, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben:

– az autóbuszban dohányzik,
– ittas vagy bódult állapotban van,
– hangoskodik, zavarja, zaklatja a többi utast,
– bepiszkolja a többi utast, poggyászt vagy az autóbuszt, – kárt tesz az autóbuszban,
– fertőző betegségére derül fény,

– mentális vagy zikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat; vagy zikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja,

– megtagadja a vámvizsgálatot és / vagy a határőrizeti szervek és/vagy egyéb arra jogosult hatóságok vizsgálatát,

– nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal vagy az útiokmányait felszólítás ellenére nem hajlandó bemutatni a személyzetnek, vagy az illetékes hatóságoknak,

– az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,

– az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,

– a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát, igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,

– a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj meg zetését megtagadja, – az Utazási feltételeket nem tartja be,

– nem tanúsít a személyzet utasításainak megfelelő magatartást, és/vagy a személyzetet a feladatai ellátásában akadályozza,

– nem tér vissza időben az autóbuszhoz az utazás során előre meghirdetett megállóban, valamint pihenés céljából történő megállás esetén,

– a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 5 perccel előbb nem jelenik meg a megállóhelyen.

Az utazás megtagadását vagy az utazásból történő kizárást indokoló esetekben a Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket – ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is – megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az autóbuszvezető jogosult a rendőrség segítségét igénybe venni. Az utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott valamennyi kárt.

Az utazásból kizárt utas menetjegye nem módosítható és nem váltható vissza. az utas, amennyiben kizárására kerül sor, kártérítésre vagy a menetjegy díjának megtérítésére nem jogosult.

Utazásból való kizárásra – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen van lehetőség.

A szolgáltató a személyszállítás megtagadása, illetve az utas a személyszállításból kizárása esetén is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan állomásig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

VII. fejezet – Kézipoggyász

Az utas az autóbuszba egy személy által hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű kézipoggyászt vihet magával, feltéve, hogy a kézipoggyász a fedélzeti csomagtartóban biztonsággal elhelyezhető, vagy az utas kezében vagy ölében szállítva nem gátolja az utasok utastéren belüli mozgását és az utasok vagy magukkal vitt poggyászaik biztonságát, valamint az autóbusz és annak felszerelési tárgyainak épségét, tisztaságát nem veszélyezteti. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

Kézipoggyászként nem szállítható:

 1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
 2. olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
 3. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,
 4. töltött lőfegyver,
 5. kísérő nélküli csomag,
 6. minden behozatali vagy kiviteli tilalom alatt álló tárgy,
 7. az Európai Unió külső határain át közlekedő járatok esetében azon vámköteles áru, amelynek vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be.
  1. Az utas felelős valamennyi a kézipoggyászokra vonatkozó szabály megsértéséből adódó a Szolgáltatót, vagy harmadik személyt ért károkért.
  2. A kézipoggyászként az autóbusz utasterébe súlya vagy mérete miatt be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és a tárgy a jelen üzletszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, valamint amennyiben van fennmaradó szabad hely a poggyásztérben.

VIII. fejezet – Útipoggyász

11. Az autóbuszjárat utasai a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat útipoggyászként feladhatják.

 1. Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek megfelelő és biztonságos módon vannak csomagolva (pl. bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba) és összértékük a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. Sérült, megfelelően le nem zárt csomag útipoggyászként nem adható fel.
 2. Egy utas legfeljebb 2 darab útipoggyász szállítását igényelheti, ennek árát a Menetjegy tartalmazza. További útipoggyász feladására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az autóbuszon szabad férőhely maradt és az utas a többlet poggyász szállításának díját meg zeti (árjegyzékben kiadott menetjegy árával megegyező díj). A többlet díjat az útipoggyász átadásakor kell meg zetni a gépkocsivezetőnek.

8. Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és erre az utazás során fény derül, a kézipoggyászt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a kézipoggyászt eltávolítani nem óhajtja, a Szolgáltató az utast kizárja az utazásból. Az autóbusz személyzete jogosult a kézipoggyász ellenőrzésére, ha annak gyanúja merül fel, hogy az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba.

 1. Egy darab útipoggyász tömege a 32 kg-ot, térfogata a 100x50x40 cm mérethatárokat nem haladhatja meg. Az útipoggyászt az utas köteles névtáblával (név, elérhetőség) megjelölni.
 2. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél, alakjánál, kiterjedésénél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.
 3. Útipoggyászként nem szállítható veszélyes anyag, robbanó vagy gyúlékony anyag, szúró vagy vágóeszköz, lőfegyver.
 4. Útipoggyászként nem szállítható kereskedelmi mennyiségű áru; kiviteli vagy behozatali tilalom alatt álló tárgy; olyan vámköteles áru, melynek vámkezelése a menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be.
 5. Az autóbuszon csomag kísérő nélkül nem szállítható.
 6. Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy, amely az utasok ruházatában, egészségében poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat. A Szolgáltató megtagadja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.
 7. Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy, mely a jelen üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 8. A Szolgáltató alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében az utazás bármely szakaszában megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz. Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utazás során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas az útipoggyász szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.
 9. Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig menetjegye érvényes.
 10. Az útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél az autóbuszjáratnak az autóbusz-állomáson vagy megállóhelyeken való tartózkodási ideje alatt kell feladni. Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását a Szolgáltató alkalmazottja végzi.
 1. Ha a Szolgáltató a célállomáson az útipoggyász sérülését vagy hiányát észleli, illetőleg, ha az utas az útipoggyász kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a Szolgáltató az útipoggyászt megvizsgálja és erről jegyzőkönyvet vesz fel.
 2. A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett útipoggyászt a Szolgáltató egy évig megőrzi, a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint, melyért az ügyfélszolgálaton keresztül telefonom vagy email-en keresztül lehet jelentkezni.
 3. Kerékpár vagy nagy méretű sportszer (kizárólag szétszerelt állapotban történő) szállítását a Szolgáltató abban az esetben vállalja, ha utas az erre vonatkozó igényét előre jelezte és az autóbuszon az aktuális kihasználtság mellett az eszköz biztonságosan elhelyezhető. A kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítási díja 2100.- HUF/ 7.-Eur/ 210.-CZK/ 35.-RON/ 35.-PLN darabonként.
 4. Babakocsi útipoggyászként díjmentesen abban az esetben szállítható, ha a babakocsit használó gyermek utasként a járaton tartózkodik.
 5. Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, az utas és a Szolgáltató jogaira és kötelezettségeire a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

IX. fejezet – Állatok szállítása

Élő állat az autóbuszon nem szállítható, kivételt képeznek ez alól a segítő kutyák (vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző kutya, terápiás kutya, személyi segítő kutya) valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák.

A segítő, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utas köteles biztosítani a kutya utaztatásának feltételeit. Az állat szállításához szükséges okmányokról minden esetben az utasnak kell gondoskodnia.

X. fejezet – Ellenőrzés a járatokon

A megváltott és érvényesített Menetjegyet az utazás tartama alatt meg kell őrizni és azt ellenőrzés céljából – a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – a Szolgáltató által ellenőrzésre feljogosított személy részére a felszálláskor vagy az utazás során felhívásra, fel kell mutatni vagy át kell adni. A menetjegy vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve, ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

Törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére, valamint a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult az alábbi adatok kezelésére:

– természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,

 • –  a jogszabály alapján biztosított, és üzletpolitikai döntés alapján megadott utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója; az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja,
 • –  a menetjegy kiállításhoz kapcsolódóan az utazási okmány száma,
 • –  az utas értesítése érdekében telefonszám (ország és település hívószámával együtt) és/vagy e-mailcím.A Szolgáltató az utas adatait a hatóságoknak – ez irányú megkeresés esetén – átadhatja.XI. fejezet Az utas elérhetőségei

Annak az utasnak, aki (i) utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, (ii) az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel (iii) menetjegyet jogtalanul használ (iv) kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat kell megfizetnie.

XI. fejezet – Az utas elérhetőségei

Az utas elérhetőségeit a Szolgáltató abból a célból kéri meg az utastól, hogy az autóbuszjárat közlekedésében fellépő rendkívüli változásokról megfelelő információ rendelkezésre állása esetén az utast a lehető legrövidebb időn belül értesíteni tudja. Ez nem jelent automatikus értesítési kötelezettséget. Amennyiben az utas a telefonszáma megadását megtagadja, vagy hibásan adja meg a számot, illetve a megadott telefonszámon nem érhető el, és így az értesítés meghiúsul, az autóbuszjárat közlekedésében fellépő rendkívüli változásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az utas felelőssége, hogy telefonszámát és e-mail címét hibátlanul adja meg. Az utas köteles gondoskodni arról, hogy a megadott e-mail posta ókhoz hozzáférjen, valamint annak tartalmát rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben az utas hibásan adta meg az e-mailcímet, vagy a posta ók telítettsége miatt a menetjegy/számla, információ, e-mail kézbesítése nem lehetséges, a Szolgáltató a megküldött menetjegyet nem pótolja, az ebből vagy információhiány miatt esetlegesen bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.

XII. fejezet – Forgalmi akadály

Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve -, a szolgáltató köteles a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a szolgáltató erről az utasokat tájékoztatja.

II. Felelősségi kérdések szabályozása

I. Alvállalkozóért és megbízottért való felelősség

A Szolgáltató a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

II. Balesetből eredő felelősség

 1. Ha a magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül képtelen személy kísérő nélkül vagy alkalmatlan kísérővel a járműre mégis felszáll, vagy egyéb okból kifolyólag a járműre felszállni nem jogosult (pl. az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtéveszt) az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.
 2. Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a szolgáltató felelőssége – a be- és kiszállás esetét kivéve – csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő károsodására, amennyiben az a szolgáltató felróható magatartásának következménye.
 3. A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.
 4. Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is – a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.
 5. A szolgáltató – jelen pontban szabályozott esetekben- a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

Ha a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésével harmadik személyt bízott meg, a Szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

1. A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása alatt vagy a be-, illetve kiszállás alkalmával a személyszállítással összefüggésben történt esemény következtében életét veszti, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól amennyiben, illetve amilyen mértékben a káresemény bekövetkezése az utasnak felróható.

III. Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért való felelősség

 1. A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem zet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene zetnie. Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költség.
 2. Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért.
 3. Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, – függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

IV. Útipoggyász fuvarozásért való felelősség

1. Az útipoggyász fuvarozásra az árufuvarozási felelősség szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően a Szolgáltató felelős azért a kárért, amely a poggyász szelvénnyel átvett útipoggyász átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt az útipoggyász teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár

 • –  a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
 • –  az útipoggyász belső tulajdonsága,
  a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága következtében keletkezett.

3. Ha a kárt a Szolgáltató szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.

1. A Szolgáltató – ide nem értve a II/5. pontot – csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak, kerekesszéknek a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta.

2. A Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, az utast terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az útipoggyász belső tulajdonságára vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a Szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, az utas köteles bizonyítani.

 1. Ha az átvételkor felismerhető, hogy az útipoggyász hiányos vagy sérült, a Szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.
 2. Az útipoggyász elveszettnek tekinthető, ha a Szolgáltató azt az autóbuszjáratnak a megállóhelyre érkezése lejártától számított 8 napon belül nem szolgáltatja ki.
 3. Ha a sérülés következtében az egész küldemény értékét vesztette a kártérítés összege nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a teljes elvesztés esetében kellene zetni; vagy ha a sérülés következtében csak a küldemény egy része vesztette értékét, azt az összeget, amelyet az értékét vesztett rész elvesztése esetében kellene zetni.
 4. Az útipoggyász teljes vagy részleges elvesztése, illetőleg megsemmisülése esetében kártérítésként a Szolgáltató az elveszett, megsérült poggyász számlával igazolt és avultatott összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes, avultatott forgalmi értéket téríti meg, azzal, hogy a kártérítés mértéke a 100.000 Ft- ot nem haladhatja meg, Kártérítésre az az utas jogosult, aki a feladott útipoggyász szállítására vonatkozó poggyászszelvényt bemutatja.
 5. Ha az utas a Szolgáltatót megtévesztve olyan tárgyat ad fel útipoggyászként, amely jogszabály vagy jelen Utazási feltételek szerint útipoggyászként nem fuvarozható vagy az feltételekhez kötött, de a feltételek hiányoznak, az útipoggyász fuvarozásából eredő minden kár és költség az utast terheli.
 6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a kártérítésre és az igényérvényesítésre a közúti árutovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

V. Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

1. A Szolgáltató megtéríti

 • járat kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,
 • járat 120 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és érvényesmenetjeggyel rendelkezett, kivéve, ha
  • a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útlezárás, forgalmi torlódás, rendőrségi ellenőrzés stb.) idézte elő,
  • úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben –a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett– általában elvárható.

2. Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 180 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett.

3. Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

járat kimaradása esetén a 180 percet
járat késése esetén 120 percet

meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezik. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 180 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

4. A kártérítés alapja a számlával bizonyított kár. A kártérítés felső határa az utas által a kifogásolt utazásra ki zetett menetdíj összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés ki zetése forintban történik.

VI. Autóbuszjárat törléséért való felelősség

Ha a menetrendben közzétett járat törlésre kerül, a Szolgáltató az utasokat erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja – kivéve, ha azonos időpontban induló egyéb, akár átszállásos járattal az utas utaztatását meg tudja oldani. A tájékoztatás az utas által megadott telefonszámon, valamint a helyileg szokásos módon történik. Amennyiben az utas a telefonszáma megadását megtagadja, vagy a megadott telefonszámon nem érhető el, és így az értesítés meghiúsul, az autóbuszjárat törléséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az autóbuszjárat törlése esetén – amennyiben nem áll rendelkezésre azonos időpontban induló (akár átszállásos járat) az utas az alábbi lehetőségek egyikét választhatja:

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az utas fuvarozásához más társaságot vegyen igénybe, vagy a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt üzemeltessen.

1. a Szolgáltató az utast azonos viszonylatba eljutást biztosító menetrend szerinti járatán szállítja el, amelyen van szabad hely, ezzel egyidejűleg az utas menetjegyén a törölt utazásra vonatkozó részt kezelési költség nélkül megfelelően módosítja;

2. amennyiben az utas a fenti lehetőséggel nem kíván élni, a Szolgáltató a menetdíjnak a törölt utazásra vonatkozó részét, vagy igény esetén a le nem utazott szakasz díját teljes összegben vissza zeti.

 1. Amennyiben az utazást VIS MAJOR, így különösen háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok befolyásolják, ezért és az utazás fenti okokból bekövetkezett késéséért és elmaradásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. útközbeni szállás) az utast terhelik.
 2. Ha útközben a járat továbbhaladása a Szolgáltató hibájából akadályba ütközik, a Szolgáltató köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

5. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve -, a szolgáltató köteles a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

6. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a szolgáltató erről az utasokat tájékoztatja.

VII. Az utas felelőssége
1. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, járműben, a jármű utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása miatt a járművek közlekedését gátló körülmények miatt a szolgáltatót ért kárért is.

III. Panaszkezelés

Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos sérelmeit, panaszait, illetve esetlegesen elszenvedett kárát a Szolgáltatónak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény kivizsgálását. A panaszt az utas a panasszal érintett járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő 90 napon belül nyújthatja be, írásbeli formában, a buszjegykód megjelölésével és a járat feltüntetésével. Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza a panaszos és a panaszolt személyszállító szolgáltató vagy közlekedésszervező azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. Ha a panaszos kártérítési igényt is előterjeszt, úgy szükséges az igényelt kártérítés összegének bizonyítására szolgáló dokumentumok benyújtása pl. menetjegyek, számlák egyéb iratok, igazolások másolatának (Szolgáltató felhívására, azok eredeti példányainak bemutatása) benyújtása is. A Szolgáltató csak az általa üzemeltetett autóbuszjáratokon megvalósuló utazásokért vállal felelősséget.

A Szolgáltatóhoz érkező panaszokra a Szolgáltató 30 napon belül választ küld, melyben tájékoztatja a panaszost arról, hogy a panaszt megkapta és panaszának helyt adtak, azt elutasították vagy még vizsgálják. A Szolgáltató a panasz kézhezvételét követő 90 napon belül köteles a végleges választ megadni.

A Szolgáltató honlapján tájékoztatja az utasokat a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről. Az utasoktól, ügyfelektől származó panaszok az alább felsorolt módokon tehetők:

Szóban:
– telefonon a +3670/400-4874-es telefonszámon

Írásban: (buszjegykód megjelölésével és a járat feltüntetésével)
– levélben,
– elektronikus úton (e-mail): az info@orangeways.com e-mail címen.
A panaszok nyilvántartásba vételének időpontja a személyesen tett bejelentés esetében a közlés napja, az írásbeli észrevétel esetében a beérkezés napja. A Szolgáltató köteles az ügyfél vagy bejelentő adatait bizalmasan kezelni.

Ha a panaszt a Szolgáltató nem bírálta el, vagy a Szolgáltató panaszkezelési eljárása nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre, azt a panaszos a Szolgáltató felügyeletét ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztályhoz nyújthatja be elbírálásra (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; telefon: 1/3731-403; e-mail: ipehpm@nkh.gov.hu).

Budapest, 2017. 05. 26.